BRATISLAVA
PRŮBĚH A PRAVIDLA AUKCE

PRŮBĚH A PRAVIDLA | BRATISLAVA

pdf Všeobecné podmínky elektronické aukce
pdf Vzor kupní smlouvy
pdf Vzor kupní smlouvy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.
pdf Vzor kupní smlouvy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. - prodej do jiných členských států EU
pdf Vzor kupní smlouvy Východoslovenská energetika Holding a.s
pdf Vzor kupní smlouvy Východoslovenská distribučná, a.s.


Harmonogram e-aukcie :

EA začína zveřejněním na stránkach www.GR8auctions.sk a končí v stanovený deň v určenú hodinu. Tento termín stanoví GR8 auctions a zverejní ho na svojich www stránkach a súčasne e-mailom rozošle pozvánky do EA všetkým potenciálnym účastníkom.

Ako získam informácie o predávaných vozidlách ?

Elektronické prezentačné karty vozidiel, ktoré sú určené na predaj formou akcie sú k dispozícií na internetových stránkach www.GR8auctions.sk spoločnosti GR8 auctions a.s. v sekcii ponuka vozidiel. Táto ponuka je priebežne doplňovaná, pred konaním aukcie bude v sekcii aktuálnej aukcie zverejnený zoznam vozidiel pre aktuálnu aukciu, vrátane poradových čísel a vyvolávacích cien.

Aký je pôvod ponúkaných vozidiel ?

Väčšina vozidiel pochádza z riadne ukončených operatívnych leasingových zmlúv, predčasne ukončených zmlúv finančného leasingu a úveru.

Kde a kedy si môžem vozidlá prezrieť ?

Ponúkané vozidlá si majú účastníci aukcie možnosť prezrieť pred konaním aukcie. Umiestnenie vozidla je uvedené v karte vozidla.

Kde a ako sa môžem zaregistrovať ?

Prostredníctvom registračného formulára, ktorý je k dispozícii na týchto stránkach. Po vyplnení registračného formulára a pri dodržaní registračných podmienok aktivuje GR8 auctions účastníkovi prihlasovacie údaje.

Čo potrebujem k registrácii ?

Vyplniť registračný formulár

Platím nejaké poplatky za účasť na e-Aukcii ?

Nie, za účasť na e-Aukcii žiadny poplatok neplatíte.

Kde prebieha e-Aukcia ?

Elektronická aukcia prebieha na stránkach www.GR8auctions.sk

Akým spôsobom sa vyberá najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy?

Na stránkach GR8 auctions je možné sa zoznámiť s ponúkanými vozidlami. Kliknutím na jednotlivé vozidlá sa zobrazí karta vozidla so všetkými informáciami o vozidle.

Vozidlá sa dražia v e-Aukcii hromadne.

Registrovaní dražitelia majú možnosť podávať svoje návrhy na uzatvorenie zmluvy v priebehu konania e-Aukcie formou podania ponuky na Kúpnu cenu a to tak, že klikne na odkaz predmetného vozidla a do kolónky „Moja ponuka“ Kúpnej ceny uvedie výšku svojej finančnej ponuky (v EUR) a potvrdí ju tlačidlom „Potvrdiť“. Dražiteľ môže rovnakým spôsobom urobiť návrh na ľubovoľný počet aktívnych Vozidiel v e-Aukcii.

Účastníkovi e-Aukcie sa vždy zobrazuje informácia, či je jeho ponuka najvyššia alebo nie.

Po skončení EA sú všetky podané ponuky Kúpnych cien vyhodnotené.

Výsledky e-Aukcie sú platné v okamihu, keď GR8 auctions e-mailom zašle Víťaznému účastníkovi e-Aukcie Pokyny k prevzatiu Vozidla.

V prípade, že GR8 auctions nepotvrdí vyššie uvedeným spôsobom Víťaznému účastníkovi EA platnosť ukončenej EA do 15 (pätnástich) pracovných dní od jej skončenia, má sa za to, že GR8 využíva svoje právo k odmietnutiu predložených návrhov Účastníka EA na Kúpnu cenu Vozidla.

Víťazný účastník, ktorému EA zaslala Pokyny na prevzatie Vozidla je povinný do piatich pracovných dní odo dňa potvrdenia návrhu Kúpnej ceny zaplatiť Kúpnu cenu, podpísať Kúpnu zmluvu, prevziať Vozidlo.

Akým spôsobom uhradím kúpnu cenu ?

Po skončení e-Aukcie má každý víťazný účastník právo uzatvoriť kúpnu zmluvu na toto vozidlo. Tento účastník e-Aukcie je oprávnený doplatiť plnú kúpnu cenu a predajný poplatok vo výške 150,- EUR + 1,5% z kúpnej ceny vozidla + DPH vkladom, a to na účet GR8 auctions a.s., alebo prevodným príkazom na účet GR8 auctions a.s. do 5 pracovných dní odo dňa konania e-Aukcie. Ak kúpna cena vozidla nepresiahne výšku 500 EUR je kupujúci povinný uhradiť predajný poplatok vo výške 100 EUR + DPH. Podklady pre úhradu doplatku dostane každý víťazný účastník e-Aukcie e-mailom. V prípade, že víťazný účastník e-Aukcie nezaplatí v stanovenom termíne celú kúpnu cenu, vystavuje sa možnosti postihu v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami a uzatvorenie zmluvy na kúpu tohto vozidla môže byť ponúknuté účastníkovi e-Aukcie s druhým najvyšším návrhom kúpnej ceny v poradí.

Ako a kde uzatvorím kúpnu zmluvu ?

Po prípisaní čiastky uvedenej v podkladoch pre úhradu doplatku na účet GR8 auctions a.s. bude s víťazným účastníkom e-Aukcie spísaná v prevádzkárni GR8 auctions a.s. kúpna zmluva.

Ako a kde prevezmem vozidlo ?

Víťazný účastník e-Aukcie je povinný prevziať si Vozidlo do 5-tich pracovných dní od konania e-Aukcie na mieste, ktoré mu GR8 auctions a.s. oznámi prostredníctvom informačného e-mailu.

Kde obdržím technický preukaz ?

GR8 auctions po predaji vozidla zabezpečí odhlásenie vozidla na kupujúceho, prípadne na osobu, ktorú kupujúci oznámi pri preberaní vozidla. Technický preukaz bude po odhlásení bezodkladne zaslaný kupujúcemu.